Chính Sách Cá Nhân

Thu thập và sử dụng thông tin

Trừ khi người dùng tự nguyện cung cấp, SPM Group không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về khách truy cập trang web. Một số trang cho phép khách truy cập yêu cầu thông tin bổ sung. Khách truy cập có thể gửi e-mail các tin nhắn tới SPM Group sẽ chứa tên và địa chỉ e-mail của người dùng, cũng như bất kỳ thông tin bổ sung nào mà người dùng có thể muốn đưa vào tin nhắn. SPM Group sử dụng thông tin mà khách truy cập cung cấp về bản thân họ để đáp ứng các yêu cầu của khách truy cập đó. Địa chỉ e-mail chỉ được sử dụng để trả lời các tin nhắn đã nhận.

Thông tin được thu thập trong quá trình giao dịch

Trong quá trình giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ và/hoặc thông tin cần thiết liên quan đến các giao dịch đó. Đây là những thông tin cần thiết để chúng tôi thực hiện quy trình kinh doanh của mình, bao gồm gửi thông báo, cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm, quản lý quan hệ với khách hàng hoặc đối tác kênh và/hoặc nhà cung cấp bên thứ ba, ra mắt và tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới, lập kế hoạch liên quan đến sản phẩm trong tương lai, bao gồm các sự kiện quảng bá với Công ty liên kết và các đối tác kênh.

Nhật ký truy cập

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và chúng tôi theo dõi đường dẫn điều hướng để phân tích xu hướng và quản lý trang web. Địa chỉ IP và URL không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Bảo vệ

Với bản chất của Internet và thực tế là không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo, SPM Group không thể cam kết rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không bao giờ bị lấy bởi những người không có thẩm quyền. Tuy nhiên, SPM Group sử dụng các thông lệ tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi bị mất mát, lạm dụng, thay đổi và phá hủy. Các biện pháp đó bao gồm sử dụng tường lửa và các lớp bảo mật để bảo vệ một số quá trình truyền thông tin nhạy cảm.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

SPM Group có quyền thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian.

 

Information Collection and Use

Unless the user provides it voluntarily, SPM Group does not collect any personally identifiable information about visitors of the website. Some pages permit visitors to request additional information. Visitors are able to e-mail messages to SPM Group that will contain the user’s name and e-mail address, as well as any additional information the user may wish to include in the message. SPM Group uses the information visitors provide about themselves to fulfill those visitors’ requests. E-mail addresses are used to answer messages received only.

Information Collected During Purchase
When you place an order online with us, we use a third-party e-commerce service. We do not keep credit card information as part of your product registration. We keep information about purchasers of our products in database (name, email address, mailing address, phone…) to fulfill purchaser request only (lost program, keys…). Our products are listed at https://spmgroup.vn. SPM Group may use purchaser information to send free upgrades (including new registration information), information about our new products and services. We will not sell, share, or rent purchaser information to third parties.

Log Files
We use IP addresses and we track navigation path to analyze trends and administer the site. IP addresses and URLs are not linked to personally identifiable information.

Security
Given the nature of the Internet and the fact that no security system is perfect, SPM Group cannot promise that the information you provide will never be obtained by unauthorized persons. SPM Group does, however, utilize industry-standard practices to protect your personally identifiable information from loss, misuse, alteration and destruction. Such measures include using firewalls and security layers to protect certain sensitive transmissions of information.

Privacy Policy Changes
SPM Group reserves the right to change our privacy policy from time to time.

Scroll to Top