ISO 9001 (ISO 9001: 2015 abbreviation – the latest version of ISO 9001) is a standard for Quality Management System developed and issued by the International Organization for Standardization on the 24th 9 years 2015 [1]. This standard has the full name of ISO 9001: 2015 – Quality management system – Requirements. ISO 9001 sets out the requirements used as a framework for a Quality Management System. This standard is also used for certification certification in accordance with an organization’s Quality Management System.

After many efforts and efforts to improve service quality, management system, SPM has officially been granted ISO 9001-2015 Quality Management Certificate.

Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, SPM sẽ:

  • Nâng cao khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng
  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ giữ xe cao cấp
  • Công ty có đầy đủ năng lực phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng
  • Tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và CRM (Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ với khách hàng)